διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Από το προσωπικό αρχείο του κου Κωτίδη